مقالات علمی

به سوی نظریه سرمایه مجتمع زیستی، هویت شهر، شماره 3، 1387

نگاهی به جنبش اصلاحات در ایران، بازتاب اندیشه، شماره 24، اسفند 1380

مخاطرات سیاسی مسیرهای مختلف خطوط لوله در حوضه دریای خزر، ترجمه علیرضا طیب، ماهنامه اطلاعات سیاسیاقتصادی، شماره 165-166، 1380

بحران افغانستان و سیاست منطقه ای ایران، ماهنامه اطلاعات سیاسیاقتصادی، شماره 133-134، 1377

گفتگو درباره جامعه مدنی، در پرتو رویداد دوم خرداد، ماهنامه اطلاعات سیاسیاقتصادی، شماره 117-118

قومیّت و امنیت: تأثیر سیاستهای قومی رژیم پهلوی در پیدایش جنبش های قومی دسته جمعی در ایران، ترجمه حسن شفیعی، نشریه مطالعات راهبردی، پیششماره دوم، تابستان 1377

پارکهای علمی: یک ارزیابی انتقادی (بخش دوم)، ترجمه علیرضا طیب، رهیافت، شماره دوازدهم، بهار و تابستان 1375

پارکهای علمی: یک ارزیابی انتقادی (بخش اول)، ترجمه علیرضا طیب، رهیافت، شماره دهم، پاییز 1374

پویایی شناسی توسعه و نابرابری استانها در ایران، ترجمه علی طایفی، ماهنامه اطلاعات سیاسیاقتصادی، شماره 109-110، 1375

نقش دولت و جامعه مدنی در فرایند توسعه، ترجمه علیرضا طیب، ماهنامه اطلاعات سیاسیاقتصادی، شماره 99-100، 1374

درآمدی بر جامعه مدنی در ایران امروز، ایران نامه، شماره 53، زمستان 1374

جایگاه استراتژیک ایران در بازار جهانی نفت، ترجمه علیرضا طیب، ماهنامه اطلاعات سیاسیاقتصادی، شماره 97-98، مهر و آبان 1374

ایران، تحریم اقتصادی آمریکا و یک دیدگاه ویژه، مجله گزارش اقتصادی، شماره 53 تیر ماه 1374 

تکنولوژی اطلاعات، ساختار تولید و توسعه اقتصادی، ترجمه علیرضا طیب، ماهنامه اطلاعات سیاسیاقتصادی، شماره 83-84، مرداد و شهریور 1373

ایران در جهان سه قطبی، مجله گفتگو، شماره 12، 1375

تركيببندي مجدد مكاني و سازماني واحدهاي اقتصادي با استفاده از تواناييهاي تكنولوژي اطلاعات

سیاست خارجی منطقه ای ایران(بخش دوم)، ترجمه علیرضا طیب، ماهنامه اطلاعات سیاسیاقتصادی، شماره 73-74، سال هفتم، 1372

سیاست خارجی منطقه ای ایران (بخش اول)، ترجمه علیرضا طیب، ماهنامه اطلاعات سیاسیاقتصادی، شماره 71-72، سال هفتم، مردادشهریور 1372

نقش زور در ایجاد هژمونی منطقه ای در جهان در حال تغییر امروز

تلفیق کاهش آسیب پذیری از زلزله و توسعه روستایی، کنفرانس بین اللملی طرح ریزی کالبدی(ملی و منطقه ای)، دی 1370

اهداف و الویت های مناطق آزاد قاره آسیا (قسمت دوم)، ترجمه محمد علمی، مجله معماری و شهرسازی، شماره 43، خرداد و تیر 1368

استراتژی برنامه ریزی جامع خوداتکاء منطقه ای برای بازسازی مناطق جنگ زده ایران، کنفرانس بین اللملی بازسازی مناطق جنگ زده ایران، اسفند 1364

بازسازی اقتصادی در ایران: برآورد خسارات جنگ ، ترجمه رضا علیزاده، ماهنامه گزیده مسائل اقتصادیاجتماعی، شماره 109-1110، بهمن و اسفند 1369 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه، ترجمه علیرضا طیب، ماهنامه اطلاعات سیاسیاقتصادی، شماره 151-152

رشد جمعیت، و توسعه اقتصادیاجتماعی در ایران، با همکاری فریدون نیکپور، ماهنامه اطلاعات سیاسیاقتصادی، شماره 40

درآمدی بر جامعه مدنی در ایران ، مجله ایران نامه، انتشارات بنیاد مطالعات ایران، سال چهاردهم

در جستجوی مفهوم سیاست های قومی ، مجله جامعه سالم، شماره 21

خسارات جنگ و بازسازی اقتصادی ایران، ایران تایمز

تهران، رشد و تضادها، ترجمه سید حسن معصومی اشکوری

فصول کتاب

وضعیت نفت در آستانه قرن بیست و یکم، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 5، 1374

ارزیابی عملکرد برنامه اول و چالش های برنامه دوم، بخش دوم، ماهنامه اطلاعات سیاسیاقتصادی، شماره 93-94، خرداد و تیر 1374

انقلابهای طبقه متوسط در جهان سوم، ترجمه علی طایفی، ماهنامه اطلاعات سیاسیاقتصادی، شماره 137-138، 1377

اقتصاد سیاسی و نفت (بخش دوم)، ترجمه علیرضا طیب، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 77-78، بهمن و اسفند 1372

اقتصاد سیاسی و نفت (بخش اول)، ترجمه علیرضا طیب، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 75 و 76، آذر و دي 1372

نظم نوین جهانی، جنگ خلیج فارس و تلاش ایالات متحده برای رهبری جهان (بخش دوم)، ترجمه سیروس سعیدی، ماهنامه اطلاعات سیاسیاقتصادی، شماره57-58، 1371

نظم نوین جهانی، جنگ خلیج فارس و تلاش ایالات متحده برای رهبری جهان (بخش اول)، ترجمه سیروس سعیدی، ماهنامه اطلاعات سیاسیاقتصادی، شماره55-56، 1371

ایران و خلیج فارس: دیدگاها و مسائل استراتژیک، ترجمه جمشید زنگنه، مجموعه مقالات چهارمین سمینار خلیج فارس