اولویتهای برنامه

همبستگی و مشارکت

 • افزایش همبستگی و آشتی ملی
 • ترویج شایسته سالاری و مدیریت سالم
 • کنترل غیر متمرکز اداره استانها
 • ایجاد یک دولت قانونی، مسئول و قوی

تحریم و غنی سازی

 • تجدید نظر در نقش جهانی ایران
 • حذف تحریمها و تهدیدات جنگی
 • حل مشکل غنی سازی اورانیوم
 • حفظ کامل حقوق بین المللی ایران

اشتغال و درآمد

 • افزایش سریع رشد اقتصادی
 • ایجاد کار و تقویت امنیت شغلی
 • افزایش درآمدها و کاهش فقر
 • بازنگری بار مالیاتی و سیاست مالی

تورم و پول

 • کنترل قیمت ها و تثبیت ارزش ریال
 • گوناگون کردن منابع درآمدهای ارزی
 • تامین استقلال بانک مرکزی کشور
 • اتخاذ سیاستهای پولی مسئولانه

صنعت و تکنولوژی

 • تهییج صنایع، تحقیقتوسعه و بهره وری
 • انگیزش صادرات و سرمایه گذاری خارجی
 • اتصال ایرانیان خارج از کشور به مام وطن
 • ترویج یک اقتصاد دانشپایه و رقابتی

خدمات اجتماعی و عدالت

 • ترویج خدمات رفاهی و بهداشت عمومی
 • رشد با کیفیت آموزش، مسکن و بهداشت
 • افزایش تفریح و ورزش برای جوانان
 • ترقی نقش زن و ترویج مشارکت اقوام

محیط زیست و آلودگی

 • حفظ محیط زیست و پاک سازی آلودگی
 • توسعه متوازن زیستگاه های انسانی
 • ساختن زیربناها و شاهراههای اطلاعات
 • تلفیق جغرافیایی اقتصادی و سیاسی

آسیب اجتماعی و جرم

 • حذف فساد، تبعیض و خویشقوم پرستی
 • حذف قاچاق مواد مخدر و رفع اعتیاد جوانان
 • ترویج سرمایه اجتماعی و شهروندی مسئولانه
 • ترویج فرصتهای برابر و قابل حصول

جامعه و فرهنگ

 • ترویج روحانیت و احترام به حیطه خصوصی
 • حفظ و ترویج میراث فرهنگیتاریخی ملی
 • ترویج فرهنگ صلح، تعامل و احترام
 • ترویج فرهنگ تغییر تدریجی و مدیریت شده