مقالات سیاسی

یک گفتمان جدید راهی به سوی امید

رهبر ایران نماد مقاومت در برابر آمریکا و اسرائیل است، دکتر امیراحمدی و شهیر شهید ثالث، بخش دوم، انتخاب، 4 دی 1391

روابط ایران و آمریکا، دکتر امیراحمدی و شهیر شهید ثالث، بخش اول، انتخاب، 2 دی 1391

شکست مذاکرات مسکو به نفع غرب نیست، آسیا تایمز، 25 خرداد 1391

پشت پرده پیشنهاد آمریکا و تله ای به نام غنی سازی

از گفتمان دمکراسی خواهی به گفتمان عادی سازی در جمهوری اسلامی ایران

به بهانه یک تکذیبیه، انتخاب، 3 اردیبهشت 1391

حذف مجاهدین از لیست تروریست ها و سود و زیان احتمالی آن، خبرنامه گویا، 4 شهریور 1390

رفتار دوگانۀ غرب در خاورمیانه، دیوار بیاعتمادی با ایران را قطورتر میسازد، ﺧﺑرآﻧﻼﯾن، 9 اردیبهشت 1390

مذاکرات هسته ای: جدال در تهران و اشتباه محاسبه در واشنگتن، دکتر امیراحمدی و شهیر شهید ثالث

سیاست آمریکا در رابطه با ایران به شکست منتهی میشود، دکتر امیراحمدی و شهیر شهید ثالث

ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، ایران امروز، 16 دسامبر 2010

زمان برای حرکتی بزرگ جهت جلب اعتماد، ترجمه علی گلدوست، ایران امروز، 25 ژوئن 2008

خط مشي اوباما در قبال ايران، تابناک، 23 اسفند 1387

هدف: پروژه های ملی کارگزاران، ویژه اقتصاد سیاسی، بهار 87

ایران و آمریکا: توافق بزرگ، خبرنامه شورای آمریکاییان و ایرانیان، سال سوم، شماره 45، ژوئن 2006

معضل هسته ای ايران، خبرنامه شورای آمریکاییان و ایرانیان، سال سوم، شماره 41، مارس 2006

گفتگوی مستقيم اما نه دو جانبه ايران و آمريکا در چهارچوب شش بعلاوه يک، خبرنامه شورای آمریکاییان و ایرانیان، سال سوم، شماره 40، فوریه 2006

قطعنامه شورای حکام: فرصتی برای مذاکره مستقيم بين ايران و امريکا، خبرنامه شورای آمریکاییان و ایرانیان، سال سوم، شماره 38، ژانویه 2006

سياست چند وجهی امريکا در قبال ايران و قمار روسی ايالات متحده، خبرنامه شورای آمریکاییان و ایرانیان، سال سوم، شماره 38، ژانویه 2006

آمریکا در دام خودساخته، خبرنامه شورای آمریکاییان و ایرانیان، سال دوم، شماره 35، نوامبر 2005

احتمال درگیری ایران و آمریکا و خودفریبی ما، خبرنامه شورای آمریکاییان و ایرانیان، سال دوم، شماره 34، نوامبر 2005

غنی سازی بهانه است کارگزاران، سال اول، شماره 36، خرداد 1385

ایران و آمریکا: توافق بزرگ، خبرنامه گویا، 24 خرداد 1385

آمریکا و سیاستی دیگر بنام مردم ایران: تغییر رژیم اسلامی یا اصلاح ساختاری آن؟ (بخش دوم)، خبرنامه گویا، 28 فروردین 1385

آمریکا و سیاستی دیگر بنام مردم ایران: تغییر رژیم اسلامی یا اصلاح ساختاری آن؟ (بخش اول)، خبرنامه گویا، 28 فروردین 1385

سهم ایران در مبارزه آمریکا با تروریسم

قمار روسی ایالات متحده، ایرانیان، 15 دی 1384