برنامه در یک نگاه

همبستگی ملی، توسعۀ پایدار، همکاری بین المللی

الفآشتی ملی، تغییر تدریجی و اداره شده، و جلوگیری از خشونت و اغتشاش

الف-1- بهبود محیط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از طریق اصلاحات تدریجی و اداره شده
الف-2- پاسخ به خواسته های گروههای گوناگون اجتماعی و سیاسی، از جمله
الف-2-1- گروههای گوناگون سیاسی صلح خواه
الف-2-2- گروههای گوناگون جامعۀ مدنی
الف-2-3- جوانانی که جویای جامعه ای بازتر هستند
الف-2-4- زنانی که به دنبال حقوق و فرصتهای برابر هستند
الف-2-5- اقلیتهای قومی و مذهبی که خواهان اجرای کامل قانون اساسی و فرصتهای برابر هستند
الف-2-6-ایرانیان وطن دوست برون مرزی که می خواهند در فرایند توسعۀ کشور نقشی موثر بازی کنند

بتوسعۀ اجتماعیاقتصادی شتابان و پایدار از طریق بکارگیری همۀ نیروهای انسانی، منابع و استعدادهای درون مرزی و برون مرزی
ب-1- حصول اطمینان از اینکه توسعه به لحاظ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی پایدار است
ب-2- تضمین مشارکت کامل همۀ گروهای اجتماعی در فرآیند توسعه
ب-3- حمایت از کارآفرینی و پرورش نخبگان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله بازگشت نیروهای کارآفرین و نخبۀ خارج کشور
ب-4- برداشتن گامهای جدی جهت کاهش آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد، فحشاو غیره
ب-5- فقرزدایی از طریق روشهای موثر و مشارکتی
ب-6- اشتغال زایی به ویژه برای جوانان، زنان و تحصیل کردگان
ب-7- ارتقای انسجام اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی
ب-8- کاهش نابرابریهای اقتصادی
ب-9- فراهم آوردن دسترسی مناسب به مسکن، بهداشت و آموزش مندرج در قانون اساسی
ب-10- توسعۀ زیرساختهای روستایی و ارتقای سطح معیشت روستاییان
ب-11- توسعۀ پایدار شهری از جمله کاهش آلودگی و ازدهام و ایجاد محیط آرامش بخش و مستعد توسعۀ اقتصادی در شهرها
ب-12- سرعت بخشی به رشد اقتصادی متوازن از طریق حمایت از تولیدکنندگان داخلی در بخشهای صنعت و کشاورزی، توسعۀ بخشهای مالی و گردشگری، و رفع موانع تجاری و صادرات
ب-13- سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

پکاهش تنشهای بین المللی، صورتبندی و اجرای راهکارهای صلح جویانه جهت حل مسایل هسته ای و منطقه ای کشور، و ارتقای جایگاه ایران در جامعۀ جهانی
پ-1- یافتن راه حل مورد قبول و در راستای منافع ملت ایران در مناقشۀ هسته ای
پ-2- از میان برداشتن همۀ تحریمهای اعمال شده علیه ایران
پ-3- برقراری روابط دیپلماتیک و نهایتاً دوستانه با همۀ کشورهایی که می توانند در امر توسعۀ شتابان کشور ایران نقشی موثر ایفا کنند
پ-4- گام برداشتن در جهت صلح منطقه ای، پایان دادن به خصومتها، و ایجاد اتحادهای اقتصادی منطقه ای در خلیج فارس و آسیای مرکزی
پ-5- اتصال مجدد ایرانیان برون مرزی به اقتصاد و اجتماعی کشور